Warunki ogólne

Warunki ogólne

Grupa Vita – Warunki ogólne dostawy
(wersja z kwietnia 2009)


1. Definicje
1.1 W niniejszych Warunkach następujące wyrazy mają następujące znaczenie: -
"Kupujący" oznacza osobę, do której towary są dostarczane przez Spółkę.
"Przedsiębiorstwo" oznacza Vita Liquid Polymers Ltd
"Warunki" oznaczają standard warunków dostaw określonych w niniejszym dokumencie
„Umowa” oznacza umowę sprzedaży i zakupu towarów pomiędzy Kupującym a Przedsiębiorstwem zawierającymi tę umowę.
„Towary” oznacza produkty (wliczając w to partie produktów bądź jakiekolwiek ich części), które Przedsiębiorstwo dostarcza zgodnie z warunkami Umowy.
„Incoterms” oznacza międzynarodowe zasady interpretacji terminów handlowych Międzynarodowej Izby Handlowej obowiązujące w dniu sporządzenia Umowy.
„Cena” oznacza szacunkową cenę Towarów
„Pismo” obejmuje telex, depesze, transmisje faksem, komunikacje z użyciem poczty elektronicznej oraz inne trwałe środki komunikacji.

1.2 Wszelkie odniesienia niniejszych Warunków do aktów prawnych lub postanowień aktów prawnych należy rozumieć jako odniesienie do tego konkretnego aktu prawnego, z późniejszymi zmianami które weszły w życie lub zostały znowelizowane w odpowiednim czasie i obejmują wszelkie przepisy dodatkowe które do danej chwili weszły w życie na tej podstawie.
1.3 Nagłówki w niniejszych Warunkach wprowadzone są jedynie dla wygody korzystającego i nie mają wpływu na ich interpretację.
1.4 Odniesienia do osób obejmują osoby prawne oraz przedmioty nie posiadające osobowości prawnej
1.5 Każde zdanie wprowadzone przez wyrazy "w tym", "to", "w szczególności" lub podobne wyrażenia traktuje się jako przykładowe i słowa następujące po tych wyrażeniach nie ograniczają sensu słów przed tymi wyrażeniami.
1.6 O ile z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie, lub wyrażenie, które jest zdefiniowane w danym lub szczególnym znaczeniu w przepisach Incoterms ma takie samo znaczenie w tych Warunkach, jeśli jednak nastąpi konflikt pomiędzy przepisami zawartymi w Incoterms a tymi w niniejszych Warunkach, te ostatnie są rozstrzygające.

2. Sporządzenie Umowy
2.1 Szacunki, które Spółka przekazuje na rzecz Kupującego obejmują zaproszenie do pertraktacji, które są otwarte na okres 30 dni od daty wystawienia zaproszenia, pod warunkiem, że Spółka wcześniej go nie wycofała. Każde zamówienie wystawione przez Kupującego jest ofertą kupna Towarów podlegających tej umowie i powinno zostać przedstawione do akceptacji Przedsiębiorstwa. Kontrakt będzie uznany za ważny tylko po wcześniejszej pisemnej akceptacji ze strony Przedsiębiorstwa.
2.2 Wszystkie zamówienia objęte są Warunkami i przyjmowane zgodnie ze stanowiskiem Przedsiębiorstwa odnośnie minimalnej ilości zamawianych towarów. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do zażądania płatności z góry w przypadku zamówienia poniżej określonej ilości.
2.3 Niniejsze Warunki mają charakter wykluczenia wszelkich innych warunków (i) które kupujący może starać się narzucić, nawet jeśli warunki te mogą być przedstawione w późniejszych dokumentach lub mogą być pretekstem do wyłączenia bądź zastąpienia wszelkich warunków z nimi nie zgodnych, lub (ii) mogą być zawarte w innych akceptacjach bądź kontrofertach złożonych przez Kupującego.
2.4 Kupujący będzie odpowiedzialny wobec Spółki odnośnie zapewnienia wykonalności warunków dowolnego zamówienia (w tym obowiązujących warunków technicznych) złożonych przez Kupującego oraz za przekazanie Przedsiębiorstwu wszelkich niezbędnych informacji odnoszących się do towarów w czasie umożliwiającym Przedsiębiorstwu wywiązanie się z Umowy zgodnie z jej warunkami.
2.5 Wszelkie porady i zalecenia podane przez Przedsiębiorstwo lub jego pracowników lub agentów na rzecz Kupującego lub jego pracowników lub agentów co do przechowywania, zastosowania lub wykorzystania towarów, które nie są potwierdzone na piśmie przez Przedsiębiorstwo mają miejsce w całości na ryzyko Kupującego w związku z tym Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za porady lub zalecenia, które nie są potwierdzone na piśmie.
2.6 Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo dokonywania dowolnych zmian w specyfikacji Towarów, które są niezbędne w celu spełnienia odpowiednich wymogów ustawowych lub wymogów UE, pod warunkiem jednakże, że zmiany te nie wpłyną w istotnym stopniu na jakość lub parametry Towarów.
2.7 Nie zezwala się na odstępstwo od niniejszych Warunków, chyba że zostało ono jednoznacznie zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Przedsiębiorstwa w formie pisemnej.

3. Anulowanie i zwroty
3.1 Żadne zamówienie które zostało zaakceptowane przez Przedsiębiorstwo nie może być anulowane przez Kupującego chyba, że za zgodą Przedsiębiorstwa i pod warunkiem, iż Kupujący pokryje straty poniesione przez Przedsiębiorstwo (w tym utratę zysku), koszty (w tym koszty wszelkich prac oraz zużytych materiałów), szkody, opłaty oraz wydatki poniesione przez Przedsiębiorstwo w wyniku anulowania zamówienia.
3.2 Towary dostarczone zgodnie z umową nie mogą być zwrócone bez uprzedniej zgody Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo nie przyjmuje ani nie ponosi odpowiedzialności za Towary , które są zwrócone bez jego pisemnej zgody. Autoryzowane zwroty wykonywane są na koszt Kupującego który przesyła je do Przedsiębiorstwa.


4. Cena
4.1 Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w dowolnym momencie przed dostawą w celu dostosowania ceny towarów do ewentualnego wzrostu kosztów surowców, robocizny i usług lub wahania kursów walut wpływających na koszty importowanych materiałów lub innych istotnych okoliczności mających wpływ na cenę Towarów , które nie mogą być racjonalnie kontrolowane przez Spółkę.
4.2 O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie ceny są cenami netto ex-works , w którym to przypadku dostawa odbywa się w siedzibie Przedsiębiorstwa ; w przypadku gdy dostawa odbywa się w innym miejscu na terenie Wielkiej Brytanii, wszystkie koszty i opłaty w odniesieniu do opakowań, załadunku, wyładunku, przewozu i ubezpieczenia ponoszone przez Kupującego, w uzupełnieniu do ceny zakupu towaru. Dla uniknięcia wątpliwości, wszystkie kwoty należne na rzecz Spółki na podstawie niniejszych Warunków są bez podatku VAT, który jest pokrywany przez Kupującego jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili zakupu Towaru, towar ten podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
4.3 Kosztem palet oraz pojemników zwrotnych będzie obciążony Kupujący dodatkowo do kosztu Towarów, jednak pełny koszt palet oraz pojemników zwrotnych zostanie zwrócony Kupującemu pod warunkiem, że przedmioty te zostaną zwrócone Przedsiębiorstwu w stanie nieuszkodzonym przed terminem wymagalnej płatności.


5. Koszty dodatkowe
Kupujący zobowiązuje się zapłacić za jakiekolwiek straty lub dodatkowe koszty poniesione przez Spółkę, (i) poprzez brak bądź błędne instrukcje udzielone przez Kupującego lub poprzez niewykonanie lub opóźnienie w odbiorze, (ii) spowodowane przez zmiany terminów dostaw, ilości i specyfikacji towarów, które zostały zamówione przez Kupującego, lub (iii) poprzez działanie lub naruszenie ze strony Kupującego bądź jego pracowników lub agentów.

6. Warunki płatności
6.1 Jeżeli Przedsiębiorstwo nie udzieli pisemnej zgody o odmiennej treści odnośnie zapłaty za towar staje się ona wymagalna i płatna na podstawie niniejszych Warunków 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy Towarów.
6.2 Czas zapłaty odgrywa istotną rolę.
6.3 Wpłaty nie uważa się za dokonaną do czasu kiedy Przedsiębiorstwo nie otrzyma środków.
6.4 Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek na poziomie 3% rocznie powyżej podstawowej stopy kredytu banku Lloyds Bank plc do czasu uregulowania wszystkich zaległości, odsetki naliczane są za każdy dzień zaległości po upływie terminu płatności do dnia kiedy wszystkie zaległości zostaną uregulowane.
6.5 Ceny towarów są w całości należne Przedsiębiorstwu zgodnie z pkt 6.1 i Kupujący nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek potrąceń, zastawów bądź innych podobnych praw i roszczeń.
6.6 Jeśli Kupujący ogłosi upadłość tak jak stwierdzono w punkcie 10.8 będzie to równoznaczne z anulowaniem umowy.
6.7 Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo w każdym czasie wedle własnego uznania zażądać zabezpieczenia płatności przed kontynuowaniem dostarczania dowolnego zamówienia (bądź też jego części).
6.8 Jeśli na warunkach mających zastosowanie do dowolnego zamówienia Cena jest płatna w ratach lub jeśli Kupujący zgodził się na podjęcie określonej ilości towarów w określonym czasie, jeżeli Kupujący nie zapłaci raty bądź nie udzieli instrukcji odnośnie dostawy zamówionych Towarów, całość należności stanie się natychmiast wymagalna i podlegająca uiszczeniu.


7. Dostawa
7.1 Jeżeli nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, dostawę uznaje się za dokonaną:
7.1.1 w siedzibie Przedsiębiorstwa - jeżeli Kupujący używa własnego środka transportu, lub
7.1.2 jeżeli Towary dostarczane są do siedziby Kupującego bądź innych pomieszczeń zaakceptowanych przez Przedsiębiorstwo oraz Kupującego przy użyciu środków transportu Przedsiębiorstwa.
7.2 Jeżeli dostawa ma miejsce gdziekolwiek indziej niż w siedzibie Przedsiębiorstwa, Kupujący na własny koszt dostarcza na adres dostawy odpowiednie urządzenia oraz pracowników do załadunku towarów. W przypadku gdy towary są dostarczane przez Przedsiębiorstwo w dowolnym miejscu innym niż jego siedziba, absolutnym obowiązkiem Kupującego jest upewnienie się, że towary są rozładowane do w odpowiednim miejscu.
7.3 Daty oraz godziny dostaw są jedynie orientacyjne i Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia w dostawie towarów . Czas dostawy Towarów nie jest wiążący. Towary mogą być dostarczone z wyprzedzeniem przy odpowiednim powiadomieniu Kupującego.
7.4 Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do dostawy w partiach i do wystawiania oddzielnej faktury w stosunku do każdej partii dostawy.
7.5 W przypadku wyrażenia zgody na dostawę w partiach, bądź gdy Przedsiębiorstwo korzysta ze swego prawa do dostarczania Towarów w ratach zgodnie z pkt 7.4 niniejszego dokumentu i nie ma opóźnienia w realizacji jednej bądź kilku partii, Kupujący nie jest w żaden sposób uprawniony do traktowania Umowy jako nieaktualnej bądź do domagania się odszkodowania.
7.6 Odchylenia w ilości dostarczonych towarów (stanowiących nie więcej niż 10 procent wartości) od wartości podanej w zamówieniu (czy to nadwyżkę lub niedobór) nie uprawniają Kupującego do odrzucenia Towarów lub ubiegania się o odszkodowanie, a Kupujący będzie zobowiązany do przyjęcia oraz uiszczenia zapłaty za Towar w wysokości przewidzianej w Umowie w stosunku do zamówionej ilości Towaru.
7.7 Ilość wysyłki towarów, zarejestrowana przez Spółkę w celu wysyłki jest dowodem na ilość Towarów otrzymanych przez Kupującego, chyba, że Kupujący jest w stanie przedstawić wiążące dowody świadczące przeciwnie.
7.8 W przypadku gdy dostawa jest odrzucona przez Kupującego bądź opóźniona lub zawieszona na wniosek Kupującego lub w przypadku gdy Przedsiębiorstwo nie jest w stanie dostarczyć towarów w związku z okolicznościami niezależnymi od Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, po przekazaniu informuje o gotowości do dostawy jest uprawnione do:
7.8.1. Traktowania Umowy jako zrealizowanej i umieszczenia w magazynie. Dostawa traktowana jest jako wykonana dla potrzeb płatności faktury oraz przejścia ryzyka. Uzasadniony koszt magazynowania oraz ubezpieczenia Towarów pokrywa Kupujący. Bądź:
7.8.2 Sprzedania towarów po najlepszej cenie jaką udało się uzyskać, a po odjęciu wszystkich kosztów magazynowania oraz kosztów związanych ze sprzedażą, rozliczyć się z Kupującym z nadwyżki ze sprzedaży w stosunku do Ceny zawartej w Umowie bądź zażądać zwrotu różnicy Ceny zawartej w umowie oraz ceny sprzedaży Towarów.
7.9 Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za brak dostawy towarów jest ograniczona do wymiany towarów w rozsądnym terminie lub wydania noty uznaniowej proporcjonalnie do stawki zawartej w kontrakcie do faktury wystawionej za dane Towary.


8. Warunki eksportu
8.1 W przypadku gdy towary są dostarczane na eksport z Wielkiej Brytanii, postanowienia niniejszego artykułu 8 stosuje się (z zastrzeżeniem szczególnych warunkach uzgodnionych na piśmie pomiędzy Kupującym a Przedsiębiorstwem) niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszych Warunków
8.2 Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich przepisów lub rozporządzeń dotyczących przywozu towarów do kraju przeznaczenia i uiszczenia wszelkich należności celnych nałożonych na Towary
8.3 Jeżeli nie uzgodniono inaczej na piśmie pomiędzy Kupującym a Przedsiębiorstwem, towary są dostarczane bezpośrednio do portu lotniczego bądź morskiego o czym spółka jest zobligowana poinformować zgodnie z Art. 32 (3) Ustawy o Sprzedaży Towarów z 1979 .
8.4 W odniesieniu do towarów dostarczonych do wywozu poza granice Wielkiej Brytanii, płatności wszystkich kwot dokonuje się w formie nieodwołalnej akredytywy w formie możliwej do przyjęcia przez Przedsiębiorstwo i otworzonej przez Kupującego na rzecz Przedsiębiorstwa i potwierdzonej przez bank zaakceptowany przez Przedsiębiorstwo lub, jeżeli Przedsiębiorstwo wyraziło na piśmie przed lub w dniu przyjęcia zamówienia od Kupującego zgodę na uchylenie tego warunku, inne dokumenty lub równoważne formy płatności możliwe do zaakceptowania przez Przedsiębiorstwo.

9. Kontrola/Braki
9.1 Jeżeli wysyłka następuje zgodnie z pkt 7.1.1 lub pkt 8, Kupujący jest odpowiedzialny za sprawdzenie oraz kontrolę towarów w siedzibie Przedsiębiorstwa przed wysyłką. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do jakichkolwiek roszczeń, występujących po dostawie, w odniesieniu do wad towarów, które byłyby widoczne w trakcie kontroli lub w odniesieniu do uszkodzeń podczas transportu.
9.2 Jeżeli wysyłka następuje zgodnie z pkt 7.1.2, Kupujący ma obowiązek w miarę możliwości do sprawdzenia Towarów w trakcie dostawy.
9.3 Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy, ubytek lub uszkodzenie towarów występujące przed dostawą lub za jakiekolwiek roszczenia, występujące odnośnie niezgodności Towarów z Umową, chyba że roszczenia w tej sprawie zostaną przedstawione Przedsiębiorstwu przez Kupującego na piśmie (w przypadku roszczeń z tytułu braku dostawy, ubytku lub uszkodzenia, roszczenie należy dostarczyć wraz z kopią do przewoźnika, jeżeli do dostarczenia Towarów nie został wykorzystany transport Przedsiębiorstwa):
9.3.1 W ciągu siedmiu dni od daty dostawy w przypadku częściowego zaginięcia lub uszkodzenia lub niezgodności z umową lub:
9.3.2. W terminie do czternastu dni od daty wystawienia faktury jeśli wystąpił brak dostawy.
9.4 W przypadku ważnego roszczenia za brak dostawy, ubytek lub uszkodzenie firma zobowiązuje się do przetworzenia bądź wymiany Towaru na swój koszt lecz nie ponosi dalszej odpowiedzialności w stosunku do jakiekolwiek osoby odnośnie braków dostawy, częściowych ubytków bądź uszkodzeń bądź też braku zgodności.
9.5 Jeśli Kupujący nie zgłosi zgodnie z pkt. 9.3 żadnych zastrzeżeń odnośnie Towarów, Towary uważa się za w pełni zgodne z Umową pomiędzy Kupującym a Przedsiębiorstwem i tym samym Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty.

10. Ryzyko i własność:
10.1 Ryzyko uszkodzenia bądź utraty Towarów przechodzi na Kupującego:
10.1.1 w przypadku Towarów, które mają być dostarczone w siedzibie Przedsiębiorstwa, w momencie w którym Przedsiębiorstwo poinformuje Kupującego, że towar jest dostępny do odbioru; lub
10.1.2 w przypadku towarów, które mają być dostarczone w inny sposób niż w siedzibie Przedsiębiorstwa, w momencie dostawy lub, jeżeli Kupujący nie dokonał odbioru towaru, podczas gdy Przedsiębiorstwo usiłowało dokonać dostawy Towarów.
10.2 Niezależnie od dostawy oraz przenoszenia ryzyka odnośnie towarów, lub innych postanowień niniejszych Warunków, tytuł i własność towarów, w tym pełne, prawne oraz faktyczne, prawo własności , nie przechodzi na kupującego, dopóki Przedsiębiorstwo nie otrzyma w gotówce lub w formie wpłaty na konto środków za wszystkie Towary dostarczone do Kupującego na podstawie niniejszej Umowy oraz wszystkich innych umów pomiędzy Spółką a Kupującym w przypadku których płatności pełnej ceny towarów wynikających z Umowy nie zostanie zapłacone. Wpłaty pełnej ceny towarów obejmują kwotę odsetek lub innych należnych kwoty zgodnie z warunkami tej oraz wszystkich innych umów pomiędzy Przedsiębiorstwem a Nabywcą, na mocy których towary zostały dostarczone.
10.3 Do czasu przejścia własności Towarów na Kupującego, Kupujący zobowiązany jest:
10.3.1 Przechowywać Towary jako powiernik Przedsiębiorstwa;
10.3.2 Przechowywać Towar oddzielne od towaru Kupującego oraz osób trzecich oraz odpowiednio przechowywać, chronić oraz oznaczyć jako własność Przedsiębiorstwa;
10.3.3 nie niszczyć oraz nie zamazywać jakichkolwiek znaków identyfikacyjnych lub opakowań odnoszących się do towarów będących własnością Przedsiębiorstwa, oraz
10.3.4 utrzymać je w dobrym stanie i ubezpieczać je w imieniu Przedsiębiorstwa w stosunku do pełnej ceny od wszystkich ryzyk w sposób zadowalający Przedsiębiorstwo. Na życzenie Przedsiębiorstwa Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej na rzecz Przedsiębiorstwa.
10.4 Niezależnie od pkt 10.3 Nabywca może odsprzedać towar po pełnej wartości rynkowej lub użyć Towaru w toku zwykłej działalności.
10.5 Do czasu przejścia własności Towaru na Kupującego (oraz pod warunkiem, że Towary nadal istnieją i nie zostały odsprzedane), Przedsiębiorstwo może w każdej chwili zażądać od Kupującego wydania Towarów Przedsiębiorstwu, oraz jeśli Kupujący nie uczyni tego wprowadzić do siedziby kupującego osoby trzecie w celu odebrania Towarów na rzecz Przedsiębiorstwa.
10.6 Nabywca nie jest uprawniony do zastawu lub obciążania w żaden inny sposób dowolnych Towarów, które pozostają własnością Przedsiębiorstwa, ale jeśli Kupujący tak uczyni, wszystkie należności pieniężne Kupującego na rzecz Przedsiębiorstwa ( Bez ograniczenia innych praw lub środków prawnych Spółki) natychmiast stają się wymagalne.
10.7 Przedsiębiorstwo jest uprawnione do uzyskania zapłaty za Towary, mimo że własności towarów nie przeszła na Kupującego.
10.8 prawo Kupującego do posiadania Towarów wygasa natychmiast, jeżeli:
10.8.1 Wobec Kupującego zgłoszono wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub Kupujący prowadzi postępowania układowe lub zawiera porozumienie ze swoimi wierzycielami lub w inny sposób korzysta z ustawowego postanowienia obowiązującego w danym momencie w sprawie ulg da niewypłacalnych dłużników lub (występując jako podmiot prawny) zwołuje zgromadzenie wierzycieli (bez względu na to, czy będzie ono miało charakter formalny czy nieformalny) albo podejmuje likwidację (bez względu na to, czy dobrowolnie czy z mocy przepisów) z wyjątkiem wypłacalnej likwidacji dobrowolnej wyłącznie w celach reorganizacji lub przeprowadzenia połączenie lub wyznaczono syndyka i/lub zarządcę komisarycznego, nadzorcę sądowego, kuratora lub syndyka masy upadłościowej dla jego przedsiębiorstwa lub dowolnej jego części lub złożono w sądzie dokumenty w celu wyznaczenia nadzorcy sądowego Kupującego lub też Kupujący lub członkowie zarządu albo posiadacze odpowiedniego zabezpieczenia rzeczowego przedstawili powiadomienie o zamiarze wyznaczenia nadzorcy sądowego (zgodnie z definicją ustęp 14 załącznika B1 to ustawy o niewypłacalności z roku 1986) lub przegłosowano uchwałę lub okazano wniosek w sądzie o rozwiązanie [przedsiębiorstwa] Kupującego lub o udzielnie nakazu administracyjnego w odniesieniu do Kupującego lub rozpoczęły się postępowania w związku z niewypłacalnością lub ewentualną niewypłacalnością Kupującego; lub
10.8.2 Kupujący dopuścił do wykonania lub wobec Kupującego wykonywana jest egzekucja majątkowa, na mocy prawa lub prawa słuszności (equity) nałożona na jego majątek lub przeciwko niemu, lub też Kupujący nie przestrzega któregokolwiek z jego / jej zobowiązań wynikających z Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem a Kupującym, lub nie jest w stanie spłacić swoich długów, w rozumieniu art. 123 Ustawy o niewypłacalności z 1986 r. lub Nabywca zaprzestaje działalności lub istnieje zagrożenie zaprzestania działalności, lub
10.8.3 Kupujący dokonuje obciążęnia lub zastawienia dowolnychTowarów.
10.9 W przypadku, gdy Przedsiębiorstwo nie jest w stanie określić, czy do towarów, w stosunku do których prawo Kupującego do posiadania wygasło, uznaje się, że Kupujący sprzedał wszystkie towary w rodzaju sprzedawanych przez Spółkę na rzecz Kupującego w kolejności, w jakiej zostały zafakturowane u Kupującego

11. Przestój
11.1 Jeśli (i) Kupujący nie przyjmie Towarów lub ich dowolnej lub częściowej partii; lub (ii) Kupujący nie zapłaci dowolnej kwoty należnej Przedsiębiorstwu; lub (iii) wystąpi jeden z przypadków określonych w Artykule 10 ust.8; lub (iv) Przedsiębiorstwo żywi zasadną obawę, że któryś z przypadków określonych w Artykule 10 ust.8 będzie mógł wystąpić w odniesieniu do Kupującego i odpowiednio powiadamia Kupującego,Przedsiębiorstwo, według swojego uznania i bez uszczerbku dla dowolnego prawa lub roszczenia, może za powiadomieniem w formie pisemnej bezzwłocznie zakończyć w całości lub w części każdą umowę pomiędzy Przedsiębiorstwem a Kupującym lub może (bez naruszania prawa Przedsiębiorstwa do późniejszego zakończenia Umowy, jeśli z tej samej przyczyny podejmie taką decyzję) za powiadomieniem w formie pisemnej o natychmiast wstrzymać dalsze dostawy Towarów bez żadnych zobowiązań względem Kupującego do czasu naprawienia naruszeń, a jeśli Towary zostaną dostarczone, ale nie opłacone, Cena stanie się natychmiast wymagalna i przypadająca do zapłaty bez względu na jakiejkolwiek wcześniejsze umowy lub ustalenia o odmiennej treści.
11.2 Dla uniknięcia wątpliwości, deklaruje się niniejszym, że żadna część niniejszych Warunków nie narusza praw przysługujących na rzecz Przedsiębiorstwa na mocy Art. 38 - 48 ustawy o sprzedaży dóbr 1979 lub dowolnych ustawowych zmian i nowelizacji tejże ustawy.

12. Gwarancje i warunki
12.1 Przedsiębiorstwo gwarantuje, że w momencie dostawy, posiada tytuł własności i nieobciążone prawo do sprzedaży Towarów.
12.2 Każdy opis lub specyfikacja Towarów podana przez Przedsiębiorstwo jest podana w dobrej wierze, w oparciu o średnie wyniki standardowych testów, jednak dowolne warunki lub gwarancje wyraźne bądź też domniemane, że Towary są zgodne z takim opisem lub specyfikacją, są niniejszym jednoznacznie wyłączone, a wykorzystanie takiego opisu lub specyfikacji nie stanowi sprzedaży w drodze opisu.
12.3 Wszelkie warunki lub gwarancje (wyraźne lub domniemane z mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub wynikających z postępowania w poprzednim przebiegu transakcji) co do jakości lub przydatności Towarów do określonego celu, nawet jeśli cel ten jest wyraźnie znany bądź dorozumiany przez Przedsiębiorstwo, są niniejszym jednoznacznie wyłączone.
12.4 Niezależnie od faktu, iż próbka towarów może być eksponowana i skontrolowana przez Kupującego lub wyniki standardowych testów mogą być przedstawione Kupującemu, niniejszym stwierdza się, że takie próby, eksponuje się jak i kontroluje w taki sposób w celu umożliwienia Nabywcy oceny jakości towaru, a nie w celu sprzedaży na podstawie próbki. Kupujący nabywa Towary na własne ryzyko co do ich zgodności z próbką lub co do ich jakości, stanu lub też spełnienia kryterium przydatności dla dowolnego celu.
12.5 Bez uszczerbku dla postanowień punktu 12, wykorzystanie oraz przetwarzanie Towarów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Kupującego, a Kupujący powinien mieć możliwość przeprowadzenia własnych prób celem uzyskania zapewnienia o przydatności Towarów w stosunku do zamierzonego celu.

13. Odpowiedzialność
13.1 Żadne z postanowień Art. 13 nie może wyłączyć ani ograniczyć odpowiedzialności Przedsiębiorstwa za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania.
13.2 Wyłączenie
13.2.1. Niniejszy Art. 13.2 obejmuje jedynie wady spowodowane przez wadliwy projekt, produkcję, materiały bądź wykonanie. Nie nakłada żadnej odpowiedzialności na rzecz Przedsiębiorstwa w odniesieniu do wad towarów wynikających z działania, zaniechania, zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków przez Kupującego, jego pracowników lub agentów, w tym niezastosowanie się Kupującego do zaleceń Przedsiębiorstwa odnośnie przechowywania, wykorzystywania lub przetwarzania towarów.
13.2.2. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się, że jeśli wada objęta Art. 13.2 zostanie wykryta w okresie do 12 miesięcy począwszy od daty wysyłki, firma naprawi Towary na własny koszt, wymieni je lub zwróci proporcjonalnie koszt Towarów.
13.2.2 Jeżeli Przedsiębiorstwo wypełni zobowiązania wynikające z niniejszego Art. 13.2.2 nie będzie ponosić dalszej odpowiedzialności za naruszenie gwarancji w punkcie 12.
13.2.3. Kupujący nie może domagać się świadczenia na podstawie niniejszego Art. 13.2, chyba że:
(a) poinformuje Przedsiębiorstwo o wykrytych wadach w formie pisemnej w ciągu siedmiu dni roboczych od wykrycia wady i zapewni Spółce możliwość inspekcji towarów, bądź też
(b) zwróci Towary do Przedsiębiorstwa;
(c) łączna cena za Towary została zapłacona w terminie płatności, a
(d) towary są nieużywane i są w stanie niezmienionym.
13.2.4.Ryzyko przypadkowej utraty bądź uszkodzenia Towarów podczas zwrotu ciąży na Kupującym.
13.2.5. Jeżeli jedna z partii Towarów jest wadliwa nie stanowi to podstawy do odstąpienia Kupującego od przyjęcia pozostałych partii Towarów, a Kupujący jest zobligowany do ich odbioru.
13.2.6 Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za niedoskonałości w wykonaniu pracy z powodu niedokładności w jakichkolwiek schematach, zestawieniach lub specyfikacjach przekazanych przez bądź w imieniu Kupującego.
13.2.7 Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad, wynikających z normalnego zużycia, umyślne spowodowanej szkody, zaniedbania, nietypowych warunków pracy, niestosowania się do instrukcji Przedsiębiorstwa, niewłaściwego użycia bądź też zmian Towarów lub naprawy Towarów bez zgody Przedsiębiorstwa.
13.3 Przedsiębiorstwo nie będzie ponosić odpowiedzialności na podstawie oświadczenia (o ile nie jest fałszywe) lub dorozumianej gwarancji, warunku lub innych warunków lub obowiązków z mocy prawa powszechnego lub zgodnie z wyrażonymi warunkami Umowy za utratę zysków lub zleceń lub dowolne pośrednie, szczególne lub wynikowe straty lub szkody, koszty, nakłady lub inne roszczenia o odszkodowanie z dowolnego powodu (bez względu na to, czy są one spowodowane zaniedbaniem ze strony Przedsiębiorstwa, jego pracowników lub przedstawicieli lub w inny sposób) wynikających z dostawy Towarów lub w związku z nimi (w tym za opóźnienia w dostawie lub jakiejkolwiek niezrealizowanej dostawy Towarów zgodnie z umową lub w ogóle) lub ich wykorzystaniem lub odsprzedażą przez Kupującego a całkowita odpowiedzialność Przedsiębiorstwa z tytułu dowolnego roszczenia lub z tytułu wszystkich roszczeń łącznie wynikających z jednego działania lub naruszenia ze strony Przedsiębiorstwa (bez względu na to, czy wynikają one z zaniedbania ze strony Przedsiębiorstwa lub z innego powodu) na mocy lub w związku z Umowa nie będą przekraczać wyższej z następujących wartości: Ceny lub kwoty 100 000 GBP.
13.4 Postanowienia niniejszych Warunków nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności firmy:
13.4.1 w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanego przez zaniedbania Przedsiębiorstwa bądź jego pracowników będących w trakcie wykonywania swoich obowiązków;
13.4.2 zgodnie z ustępem 2 (3) ustawy o ochronie konsumentów (Ustawa o Ochornie Konsumentów 1987);
13.4.3 z tytułu oszustwa lub oświadczenia spełniającego znamiona oszustwa; bądź
13.4.4 dla wszelkich kwestii, których wyłączenie lub próba wyłączenia byłyby niezgodne z prawem odnośnie wyłączenia bądź prób wyłączenia odpowiedzialności Przedsiębiorstwa.

14. Siła wyższa
Przedsiębiorstwo jest uprawnione do opóźnienia lub anulowania dostawy lub zmniejszenia ilości dostarczonych towarów, jeżeli produkcja nie jest możliwa bądź utrudniona, uzyskanie lub dostarczenie towaru przez wykorzystanie standardowych tras oraz sposobów transportu towarów jest niemożliwe w związku z przyczynami będącymi poza kontrolą Przedsiębiorstwa , w tym również ze względu na strajki (czy to z udziałem pracowników Przedsiębiorstwa, Kupującego bądź też osób trzecich), lokautu, wypadków, wojny, pożaru, zmniejszenia lub całkowitego brak mocy w zakładach produkcyjnych, awarii urządzeń i maszyn bądź też niedoboru lub braku surowców z normalnego źródła dostaw.


15. Dokumentacja promocji sprzedaży
Chociaż Przedsiębiorstwo podejmuje wszelkie środki ostrożności w trakcie przygotowywania swoich katalogów, ulotek technicznych, cenników i innych publikacji, dokumenty te są jedynie ogólnymi wskazówkami dla Kupującego a zawarte nich informację nie stanowią oferty handlowej w świetle prawa.


16. Prawa własności intelektualnej
Kupujący zwolni Przedsiębiorstwo ze wszystkich kosztów, roszczeń za poniesione szkody lub gdy istnieje zagrożenie poniesienia szkody, wynikające z dowolnego domniemanego naruszenia patentu, znaku towarowego, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej powstałych w związku z produkcją lub sprzedażą towarów wyprodukowanych według specyfikacji lub na specjalne zamówienie Kupującego. Przedsiębiorstwo nie gwarantuje, a Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie, że zastosowane w przez Przedsiębiorstwo w tym przypadku rozwiązania nie będą naruszać patentów lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich.


17. Narzędzia
Wszelkie narzędzia, opracowania graficzne i podobne, wykonane lub nabyte w celu wytwarzania towarów pozostają własnością Przedsiębiorstwa, nawet jeśli Kupujący został obciążony kosztami takich elementów.

18. Wymogi dotyczące Usług
O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, Przedsiębiorstwo nie zobowiązuje się do utrzymywania zapasów lub produkcji niektórych wyrobów, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Prośby o dokonanie dostawy po okresie umowy będą traktowane jako nowe zapytanie, które Przedsiębiorstwo podda ponownej wycenie.

19. Ogólne
19.1 Wszelkie zawiadomienia wymagane lub dopuszczone do przekazania przez obie strony, na podstawie niniejszych Warunków będą kierowane do drugiej Strony na adres siedziby lub głównego miejsca prowadzenia działalności lub pod adres, który w odpowiednim czasie zostało zgłoszony przez jedną ze stron jako miejsce korespondencji. Wszelkie pisma powinny być dostarczane osobiście, pocztą międzynarodową lub krajową (priorytet) bądź też faksem. Powiadomienie osobiste lub za pośrednictwem faksu uważa się za przekazane natychmiast, pod warunkiem, że w przypadku skorzystania z faksu następuje potwierdzenie odbioru transmisji. Informacje przekazywane pocztą na terenie Zjednoczonego Królestwa uważa się za doręczone w terminie dwóch dni, natomiast przesyłane zagranicę uważa się za doręczone w przeciągu 7 dni od daty wysyłki.
19.2 Przedsiębiorstwo jest członkiem grupy spółek należących do holdingu Vita Cayman Limited, związku z tym Przedsiębiorstwo może wykonywać swoje obowiązki bądź egzekwować prawa samodzielnie lub za pośrednictwem innego członka swojej grupy, pod warunkiem że działania lub zaniechania takiego członka uważa się za działania lub zaniechania działania Przedsiębiorstwa. Każda spółka wchodząca w skład holdingu Vita Cayman Limited, okresowo może dla własnych celów wprowadzać własne elementy do umów zgodnie z postanowieniami Ustawy o umowach (Prawa Osób Trzecich) z roku 1999. Niezależnie od powyższego, którekolwiek z postanowień umowy mogą zostać zmienione, znowelizowane lub zmodyfikowane bądź też umowy mogą być zawieszone, unieważnione lub rozwiązane w drodze porozumienia na piśmie między stronami lub mogą zostać uchylone w każdym przypadku bez zgody dowolnej spółki grupy Cayman Vita Limited. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszym Art.19.2, osoba, która nie jest stroną niniejszej Umowy nie posiada prawa na mocy Ustawy o umowach (Prawa osób trzecich) z 1999 r. aby egzekwować dowolne postanowienia niniejszej Umowy, natomiast Art. 19.2 pozostaje bez wpływu na prawa lub środki zaradcze osoby trzeciej, które istnieją lub są dostępne poza ww. Ustawą.
19.3 Umowa jest imienna i Kupujący nie może scedować ani usiłować scedować lub przenieść swoich praw oraz obowiązków na inną osobę ani też podzlecać dowolnych obowiązków wynikających z Umowy.
19.4 Żaden przypadek uchylenia przez Przedsiębiorstwo [sankcji z tytułu] jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy przez Kupującego nie będzie uważany za uchylenia przez Przedsiębiorstwo [sankcji z tytułu] wszelkich późniejszych naruszeń tego samego lub innego postanowienia. Brak lub opóźnienie w egzekwowaniu praw Przedsiębiorstwa lub częściowe egzekwowanie któregokolwiek z postanowień Umowy nie będą interpretowane jako zrzeczenie się praw wynikających z umowy.
19.5 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez właściwy organ za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, powinno ono zostać wyłączone a ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków powinna pozostać bez zmian.
19.6 Postanowienia niniejszej Umowy nie są rozumiane jako utworzenie spółki lub spółki z kapitałem mieszanym dowolnego rodzaju pomiędzy stronami lub wyznaczenia każdej ze stron jako przedstawiciela drugiej strony w jakimkolwiek celu, co za tym idzie żadna ze stron nie jest uprawniona do wiązania drugiej strony poprzez zawarcie jakiekolwiek umowy w jej imieniu.
19.7 Jeżeli nie stwierdzono inaczej, warunki te stanowią pełne porozumienie pomiędzy stronami w odniesieniu do spraw będących przedmiotem niniejszego dokumentu i żadne inne warunki nie powinny mieć zastosowania. Niniejsze Warunki oraz wycena mają pierwszeństwo przed wszelkimi niezgodnymi warunkami implikowanymi przez prawo, handel, zwyczaje, praktyki lub prowadzenie działalności handlowej a warunki niezgodne z niniejszymi są wyłączone. Formularze zamówień uważane są przez każdą ze stron jako dokumenty proceduralne i nie mają żadnego wpływu na niniejsze warunki, chyba, iż zostały specjalnie opracowane i zaakceptowane przez wszystkie strony w formie pisemnej. W żadnym wypadku zachowanie dowolnej ze stron nie może być uważane za przyjęcie dowolnego warunku przedstawionego przez pozostałą stronę lub strony.
19.8 Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii a wszelkie spory wynikające w związku z umową poddaje się jurysdykcji sądów angielskich.